Jump to the content of the page

การเคลือบ Enamel

Enamel เป็นสารเคลือบที่แข็งและทนทาน ไม่ว่าจะปรากฏที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติ บนฟันของเรา หรือ เป็นชั้นป้องกันสำหรับภาชนะบรรจุยา ความสมบูรณ์ของมันขึ้นอยู่กับความแข็ง และการใช้งานที่ราบรื่น Fischer นำเสนอเครื่องมือทดสอบสำหรับการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และยา เพื่อวัดสารเคลือบฟัน ดูกรณีศึกษาที่น่าสนใจของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม!

 

Jump to the top of the page