Jump to the content of the page
มาตรฐาน SSPC-PA2

การเคลือบสีและวานิชผงมักใช้สำหรับการปกป้อง และตกแต่งพื้นผิว เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการใช้งาน ความหนาของการเคลือบ และคุณสมบัติของวัสดุอื่นๆ ควรอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ เครื่องมือวัด Fischer กำหนดความหนาของสีและสีฝุ่นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เครื่องมือเหล่านี้สามารถวัดความหนาของผิวเคลือบที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐาน SSPC-PA2

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page