Jump to the content of the page

LCDs

ตัวเว้นระยะ ช่วยให้แน่ใจว่า มีการเติมวัสดุคริสตัลเหลวระหว่างชั้นของ LCD นอกจากนี้ ยังป้องกัน LCD จากความเครียดเชิงกลที่มากเกินไป การทดสอบความแข็งทางกล และอัตราการคืนตัวของตัวเว้นระยะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและความทนทานของ LCD

 

Jump to the top of the page