Jump to the content of the page

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

Fischer มีเครื่องมือวัดที่ใช้สะดวกและทนทาน ซึ่งใช้งานง่าย การใช้งานทั่วไป เช่น พื้นผิวเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนใต้ชั้นสี สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

 

ผลิตภัณฑ์

Jump to the top of the page