Jump to the content of the page

เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา

การใช้เครื่อง X-Ray ของ Fischer เพื่อกำหนดมูลค่าของเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์เมื่อรีไซเคิล เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมอื่นๆ เครื่อง X-Ray ของ Fischerใช้เทคโนโลยี X-Ray Fluorescence ข้อดี ของวิธี ICP-OES ในแง่ของความถูกต้อง ในขณะเดียวกันการวัดทำได้รวดเร็วเรียบง่ายและไม่ทำลายผิว

 

Jump to the top of the page