Jump to the content of the page

Geldig voor klanten, belanghebbenden, leveranciers, distributie- en samenwerkingspartners van de "Fischer Group" (gedefinieerd als i) Fischer; ii) de met Fischer verbonden vennootschappen in de zin van ยงยง 15 ff. AktG; iii) Helmut Fischer Foundation met statutaire zetel in Baar, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zug onder het bedrijfsnummer CHE-114.282.578 (de "Helmut Fischer Foundation") en iv) bij de Helmut Fischer Foundation in de zin van ยงยง 15 ff. AktG gelieerde ondernemingen), hierna "Fischer Group" genoemd. 
Met de volgende informatie acc.  Kunst. 12 ff. GDPR, geven wij u een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Federal Data Protection Act (BDSG).  Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of in opdracht gegeven producten of diensten.

<sterk>1. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
HELMUT FISCHER GMBH Institut fรผr Elektronik und Messtechnik 
IndustriestraรŸe 21 
71069 Sindelfingen 
Duitsland 
Telefoon +49 (0) 70 31/3 03-0 
Fax +49 (0) 70 31/3 03-710 
E-Mail: mail@Helmut-fischer.com 
Internet www.helmut-fischer.com

2. Functionaris gegevensbescherming in opdracht van law
Christian Schwinge 
Schwinge GmbH 
Am Kochenhof 12 
70192 Stuttgart 
Duitsland 
Telefoon +49 (0) 711 / 258560-0 
E-Mail: christian.schwinge@helmut-fischer.com 

3. Data- en databronnen 

a) Sources
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u verzamelen als onderdeel van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken wij (voor zover nodig voor de levering van onze producten en het verstrekken van onze diensten) persoonsgegevens die wij van andere bedrijven van de "Fischer Group" (gedefinieerd als i) Fischer; ii) die met Fischer in de zin van ยงยง 15 iii) de Helmut Fischer Foundation, woonachtig in Baar, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zug onder het bedrijfsnummer CHE-114.282.578 (de "Helmut Fischer Foundation") en iv) bij de Helmut Fischer Foundation in de zin van de secties 15 et seq. AktG) of door andere derden (bijvoorbeeld om orders uit te voeren of contracten na te komen of op basis van uw gegeven toestemming).

b) Categorieรซn persoonsgegevens
Bij het initiรซren van een zakelijke relatie of bij het maken van hoofdgegevens kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen: 
Adres en communicatie data (naam, adres, telefoon, e-mailadres, andere contactgegevens), persoonlijke master data . Geboortedatum/ geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, gezinsstatus, werkvaardigheid, beroep), referenties (bijvoorbeeld ID-gegevens), authenticatiegegevens (bijvoorbeeld een voorbeeld van handtekeningen), btw-id.

Bij het gebruik van producten en diensten in het kader van met ons gesloten contracten kunnen naast de bovengenoemde gegevens de volgende aanvullende persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen:
Contractmastergegevens (ordergegevens, gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen, informatie over externe begunstigden), factuur-, service- en betalingsgegevens (debetgegevens, belastinggegevens, andere persoonsgegevens (beroep, werkgever), documentatiegegevens (bijvoorbeeld logboeken), productgegevens (bijvoorbeeld gevraagde of geboekte diensten en producten), evenals de volgende zakelijke kredietwaardigheidsdocumenten: inkomsten/ overtollige facturen, balansen, bedrijfsevaluatie, type en duur van de zelfstandige.

c) Klantcontactinformatie
Als onderdeel van de startfase van het bedrijf en tijdens de zakelijke relatie, met name via persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten, geรฏnitieerd door u of door de Fischer Group, worden verdere persoonsgegevens gegenereerd.  Deze omvatten informatie over het contactkanaal, datum, oorzaak en uitkomst, (elektronische) kopieรซn van correspondentie en informatie over deelname aan direct marketing activiteiten.

d) Information Society Services
Bij de verwerking van gegevens in het kader van Information Society Services ontvangt u meer informatie over gegevensbescherming in verband met de dienst.

<sterk>4. Het doel en de rechtsgrondslag van de processing
Wij verwerken de in deel 3 bedoelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU Data Protection Regulation (GDPR) en de Federal Data Protection Act (Wet op de bescherming van gegevens): <br /
a) Om te voldoen aan contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 aangestoken. b GDPR)
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de vaststelling, uitvoering en beรซindiging van een contract voor het leveren van producten of diensten, alsmede voor de uitvoering van precontractuele maatregelen voor het opstellen van aanbiedingen, contracten of andere op het sluiten van de contractwensen, op basis van uw verzoek.
Het doel van de gegevensverwerking is voornamelijk gebaseerd op de specifieke producten en diensten en kan , maar is niet beperkt tot, behoeften analyse, consulting en ondersteuning.  Nadere details over het doel van de gegevensverwerking zijn te vinden in de respectieve (ook precontractuele) contractuele documenten van onze samenwerking. 
Belanghebbenden kunnen worden gecontacteerd, rekening houdend met eventuele beperkingen die tijdens de inleiding van de overeenkomst zijn opgelegd, en klanten, leveranciers en distributie- en samenwerkingspartners tijdens de zakelijke relatie, met behulp van de gegevens die zij hebben verstrekt.

b) Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG) 
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld openbaarmaking van gegevens binnen de groep bedrijven), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.  Een bepaalde toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.  Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die vรณรณr de geldigheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU zijn gegeven, d.w.z. vรณรณr 25 mei 2018.  Houd er rekening mee dat de intrekking alleen werkt voor de toekomst.  De verwerking die vรณรณr de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt niet beรฏnvloed.  U op elk gewenst moment een overzicht opvragen van de status van de toestemmingen die u ons hebt gegeven.

c) Wegens wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e), AVG;
We zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten en procesgegevens voor de volgende doeleinden: identiteits- en leeftijdscontroles, het nakomen van fiscale controle- en rapportageverplichtingen en het beoordelen en beheersen van risico's binnen de Groep.

d) In het kader van het wegen van belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG)
Om de rechtmatige belangen van ons of derden te beschermen, kan verdere verwerking van de door u verstrekte gegevens noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Evaluatie en optimalisatie van behoeftenanalyse en directe procedures voor klantbenadering; inclusief segmentatie en berekening van voltooiingsbevolkenheid
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek; op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • Bewering van juridische claims, verdediging in juridische geschillen, verdediging tegen aansprakelijkheidsclaims
 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-activiteiten
 • Raadpleging en uitwisseling van gegevens met kredietbureaus voor de identificatie van kredietrisico's
 • Preventie van criminaliteit
 • Videobewaking ter bescherming van de binnenlandse rechten, voor het verzamelen van bewijs van criminaliteit
 • Maatregelen voor bouw- en kantoorbeveiliging
 • Maatregelen om te zorgen voor eigen woning
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten
 • Risicobeheer in de corporate group

<sterk>5. Ontvangers van de data
Binnen de Fischer-groep hebben de entiteiten die toegang hebben tot uw gegevens om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, toegang tot hen. Onze dienstverleners kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen als ze voldoen aan onze schriftelijke richtlijnen voor gegevensbescherming.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Fischer-groep moet eerst worden opgemerkt dat we gebonden zijn aan geheimhouding over alle klantgerelateerde informatie waaruit we kennis verkrijgen.  We mogen alleen informatie over u openbaar maken als wettelijke bepalingen zulks vereisen, als u uw toestemming hebt gegeven en/of als u onze in opdracht genomen verwerkers hebt geรฏnstrueerd op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de Federale Wet bescherming persoonsgegevens. 
Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld:

 • Overheden en instellingen in aanwezigheid van een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • Processor aan wie wij persoonlijke informatie verstrekken om de zakelijke relatie met u uit te voeren.  Specifiek: ondersteuning / onderhoud van EDP/ IT-applicaties, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, compliance services, controlling, data destruction, purchasing / procurement, space management, recovery, customer administration, marketing, media technology, regulatory reporting, research, risk controlling, expense reporting, telephony, video legitimation, website management, auditing services, payments.

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn voor wie u toestemming hebt gegeven om de gegevens in te dienen.

<sterk>6. Gegevensoverdracht naar derde landen of internationale organisatie
De doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw orders zoals vereist door de wet (bijv. als vereisten voor belastingrapportage), als u toestemming hebt gegeven of als onderdeel van een verwerkingsorder. Als dienstverleners in het derde land worden ingezet, moeten zij naast schriftelijke instructies voldoen aan het niveau van gegevensbescherming in Europa door overeenstemming te bereiken over eu-standaardcontractbepalingen.

<sterk>7. Duur van de gegevensopslag
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun (tijdelijke) verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Vervulling van commerciรซle en fiscale bewaartermijnen acc. ยง257 Commercial Code (HGB) en belastingcode met de daar vermelde termijnen voor opslag of documentatie van 2 tot 10 jaar.
 • Behoud van bewijsmateriaal onder de verjaringstermijn.  Volgens ยงยง 195 ff. van het Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn 3 jaar bedraagt.


8. Privacyrechten van de betrokkene
Alle gegevens zijn onderworpen aan het recht op informatie op grond van artikel 15 AVG, het recht om te corrigeren op grond van artikel 16 AVG, het recht om te verwijderen ( "Recht om vergeten te worden") overeenkomstig artikel 17 AVG, het recht om de verwerking te beperken overeenkomstig artikel 18 van de AVG, het recht op gegevensoverdracht op grond van artikel 20 AVG en het recht van verzet op grond van artikel 21 AVG.  Met het recht op annulering en recht op informatie zijn de beperkingen volgens ยงยง 34 en 35 BDSG van toepassing. Daarnaast is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit onder art. 13 para. 2 lit.  GDPR en artikel 77 GDPR i.  V. m ยง 19 BDSG.
U uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken overeenkomstig art. 7 para. 3 GDPR op elk gewenst moment.  Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die vรณรณr de geldigheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU zijn afgegeven, d.w.z. vรณรณr 25 mei 2018.  De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming, totdat de intrekking.

<sterk>9. De verplichting om Data
In de loop van onze zakelijke relatie te verstrekken, moet u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om een zakelijke relatie aan te gaan en haar contractuele verplichtingen na te komen, die wij wettelijk moeten innen.  Zonder deze gegevens zullen we over het algemeen kunnen weigeren het contract te sluiten, producten te leveren en diensten te verlenen of niet in staat te zijn een bestaand contract af te ronden en deze eventueel te beรซindigen.

<sterk>10. Geautomatiseerd besluit (inclusief profilering)
In principe gebruiken we geen volledig geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) om de zakelijke relatie vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met artikel 22 GDPR. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hiervan apart informeren, indien dit wettelijk vereist is.

<sterk>11. Profilering
Wij verwerken uw gegevens op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering).  We gebruiken profilering bijvoorbeeld om u doelbewust te informeren en te adviseren over producten met de hulp of evaluatie tools.  Deze maken op behoeften gebaseerde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

Informatie over uw recht op bezwaar op grond van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

<sterk>1. Individueel casusrecht van bezwaar
U heeft te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, recht op de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die, op basis van artikel 6 lid 1 lit. e GDPR (Gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) vindt plaats, object; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, AVG.
Als u bezwaar maakt, verwerken we uw persoonlijke gegevens niet langer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen , rechten en vrijheid, of de verwerking is bedoeld voor de handhaving, vervolging of verdediging van juridische vorderingen.

<sterk>2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden
In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om direct mail te bedienen.  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.  Het bezwaar kan formuliervrij worden gericht aan de verantwoordelijke persoon.

Vanaf: juni 2018

 

Jump to the top of the page