Jump to the content of the page
Cookie settings

Onder de volgende links kunt u uw cookie-instellingen aanpassen:

Instellingen wijzigen Reset

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)" in dit Privacybeleid.
Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor registratie. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

 

2. Hosting

Hetzner

Wij hosten onze website bij Hetzner. De provider is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland (hierna Hetzner genoemd).

Voor details kunt u het privacybeleid van Hetzner raadplegen: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz .

Wij gebruiken Hetzner op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking
Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Messtechnik
Industriestraße 21
71069 Sindelfingen

Telefoon: +49 (0) 7031/303-0
E-mail: mail@helmut-fischer.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij ze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk individueel geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Christian Schwinge
schwinge GmbH
Am Kochenhof 12
70192 Stuttgart

Telefoon: +49 (0)711 / 25 85 60-0
E-mail: Christian.Schwinge.Extern@helmut-fischer.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie te eisen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

    In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
    Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering ervan.
    Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in combinatie met de verplicht te verstrekken informatie in onze Site Notice zijn gepubliceerd om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies


Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u apart informeren in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

    Het type en de versie van de gebruikte browser
    Het gebruikte besturingssysteem
    Referrer URL
    De hostnaam van de bezoekende computer
    De tijd van het serveronderzoek
    Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en in geval van verdere vragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, worden naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gegenereerd en uw e-mailadres en, indien u niet anoniem reageert, de door u gekozen gebruikersnaam gearchiveerd.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Commentaar en eventuele bijbehorende informatie worden door ons opgeslagen en blijven op deze website totdat de inhoud waarop het commentaar betrekking had in zijn geheel is verwijderd of indien het commentaar om juridische redenen moest worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

Commentaar wordt opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR). U hebt het recht om op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die plaatsvond vóór uw herroeping.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de beheerder van de website in staat het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics van uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring inzake gegevensbescherming van Google raadplegen op: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Contractuele gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalysedienst Matomo.

Via Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van de bezoekers van onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio deze afkomstig zijn. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Voor analyses met Matomo gebruiken wij IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt voor de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u is toe te wijzen.

Analyse zonder cookies

Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat Matomo geen cookies in uw browser opslaat.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Google-advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve kliks.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: policies.google.com/privacy/frameworks en privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij vaststellen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is het opstellen van conversiestatistieken. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt als zodanig cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Lees voor meer informatie over Google Conversion Tracking het gegevensbeschermingsbeleid van Google op: policies.google.com/privacy

LinkedIn Insight-tag

Deze website maakt gebruik van de Insight-tag van LinkedIn. Deze dienst wordt geleverd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight-tag om informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze website. Zodra een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen wij de belangrijkste beroepsgegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak, functietitel) van onze websitebezoekers analyseren om onze site beter af te stemmen op het relevante publiek. Wij kunnen LinkedIn Insight-tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of andere handelingen verrichten (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag heeft ook een retargetingfunctie waarmee wij gerichte reclame kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website om. Volgens LinkedIn vindt er geen identificatie van de geadresseerde van de reclame plaats.

LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet worden toegewezen aan specifieke personen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt ze voor zijn eigen promotionele activiteiten. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wettelijke basis

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van Art. 6(1)(f) GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamecampagnes die het gebruik van sociale media omvatten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.linkedin.com/legal/l/dpa en www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse door LinkedIn van gebruikersgedrag en gerichte reclame via de volgende link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Daarnaast kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke informatie voor promotionele doeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze site verzamelde informatie koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u uitloggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze site bezoekt.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

6. Nieuwsbrief en reclame per post

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van aanbieders van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u hebt ingevoerd om u aan te melden voor onze nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Nieuwsbrieven die wij versturen via CleverReach stellen ons in staat de gebruikerspatronen van onze nieuwsbriefontvangers te analyseren. In samenhang hiermee is het onder andere mogelijk hoeveel ontvangers de nieuwsbrief-e-mail daadwerkelijk hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van een tool genaamd Conversion Tracking kunnen wij ook vaststellen of een vooraf in de nieuwsbrief gedefinieerde actie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden nadat op de link is geklikt (bijv. aankoop van een product op deze website). Voor meer informatie over de gegevensanalyse diensten van CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Als u een analyse door CleverReach niet wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u in elk nieuwsbriefbericht een link om dit te doen.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de dienstverlener van de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien dit noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer details kunt u de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach raadplegen op: www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Postreclame

Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften voor de verzending van postreclame (postreclame).

De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame volgens Art. 6(1)(f) juncto overweging 47 GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer specifieke voorschriften kunnen aan u worden meegedeeld, indien nodig in het kader van de gegevensverzameling en hebben voorrang op deze verordening.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wij gebruiken de volgende dienstverlener voor het verzenden van onze postverzendingen:

Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Messtechnik
Industriestraße 21
71069 Sindelfingen

Gegevensverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor krijgt de YouTube-server een melding, welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u tijdens uw bezoek aan onze site bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er extra gegevensverwerkende transacties plaatsvinden nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig Art. 6(1)(f) GDPR is dit een legitiem belang. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het privacybeleid voor YouTube-gegevens raadplegen onder: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar zij wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een rechtmatig belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de Verklaring inzake gegevensbescherming van Google raadplegen onder: policies.google.com/privacy.

8. eCommerce en aanbieders van betalingsdiensten

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk regelen en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of als dit nodig is voor de facturering. De rechtsgrondslag voor deze processen is art. 6(1)(b) GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen. Dit laat eventuele wettelijke archiveringstermijnen onverlet.

9. Online audio- en videoconferenties (conferentiehulpmiddelen)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder andere gebruik van online conferentietools. De tools die wij gebruiken worden hieronder in detail opgesomd. Als u met ons communiceert via video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de desbetreffende conferentietool en door ons. De conferentiehulpmiddelen verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegankelijk maakt om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentieprogramma's de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnames, chat-/ instant-berichten, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentieprogramma's is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte programma's, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6, lid 1, onder b) GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van de opslag

Gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en conferentietools worden uit onze systemen verwijderd onmiddellijk nadat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentiehulpmiddelen voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

Wij maken gebruik van de volgende conferentietools:

GoToMeeting

Wij gebruiken GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Zie voor details over de gegevensverwerking het privacybeleid van GoToMeeting: www.logmeininc.com/legal/privacy.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij naar het privacybeleid van Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

10. Aangepaste diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, via de post of door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in verband met de sollicitatieprocedure van u worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, verwerken wij alle daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen die tijdens sollicitatiegesprekken zijn gemaakt, enz. De rechtsgronden voor het bovenstaande zijn § 26 BDSG naar Duits recht (onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 BDSG en Art. 6(1)(b) GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Archiveringstermijn gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen of u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), vindt de verwijdering pas plaats wanneer het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering in de weg staan.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, kunt u mogelijk worden toegelaten tot onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Toelating tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). De instemming is vrijwillig en staat los van de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn instemming te allen tijde herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen voor opslag zijn.

De gegevens uit het sollicitantenbestand worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is verleend.

11. Onze optredens in de sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze sociale-mediapagina's bezoekt, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende socialemediaportaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Zo kunt u op interesses gebaseerde reclame zien binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale-mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve social media-portalen.

Rechtsgrondslag

Onze social media-optredens moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f GDPR. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 (1) (a) GDPR).

Verantwoordelijkheid en uitoefening van rechten

Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de exploitant van het social media platform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. Facebook) beschermen.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de social media-portalen. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die via de social media-aanwezigheid rechtstreeks bij ons worden verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens de verklaring van Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en aan andere derde landen.

Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerking wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook Fanpage bezoekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken op de volgende link: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: www.facebook.com/settings.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details vindt u in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Wij maken gebruik van de korte berichtendienst Twitter. De provider is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: twitter.com/personalization.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Zie voor details het privacybeleid van Twitter: twitter.com/privacy.

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, help.instagram.com/519522125107875 en de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, zie het privacybeleid van Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

XING

Wij hebben een profiel op XING. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van XING: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Wij hebben een LinkedIn-profiel. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.linkedin.com/legal/l/dpa en www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: policies.google.com/privacy

Jump to the top of the page